Ceník

   

 

SEZÓNA 2021

 

sportoviště

základní cena Kč/hod

příplatek za osvětlení
     
malá kopaná- umělá tráva (venku/hala) 600/1100 Kč  120 Kč (pouze venku) 
tenis, nohejbal - umělá tráva (venku/hala) od 140/290 Kč  100 Kč (pouze venku)
hokejbal 200 Kč   
beachvolejbal od 200 Kč   
atletická dráha/1 osoba, tenisová zeď 20 Kč   
víceúčelové hřiště (volejbal, basketbal) 100 Kč   
stolní tenis  50 Kč   
vstup za 1 osobu 10 Kč   

 


ONLINE - REZERVACE 

Minigolf         
50 Kč/dítě, 70 Kč/dospělý, 50 Kč/senior       
200 Kč rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti)         
        
Další služby:        
         
šatny, sprchy          
půjčovna holí na minigolf, tenisových raket a míčů        
běžecká dráha, in-line dráha        
tenisová škola, prodej tenisového vybavení        
lezecká stěna, prolézačky          
pronájem pro soukromé akce dle dohody        
možnost pronájmu celého areálu        
        
AREÁL JE PŘÍSTUPNÝ VEŘEJNOSTI I BEZ PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ 

 

 

TENISOVÁ HALA SC PROSEK

 

Kalkulace je pro jednu hodinu,  cena zahrnuje pronájem kurtu, případné osvětlení. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 10.10.2021 do 10.4.2022

 

čas cena 
8.00-14.00 350,- Kč
14.00-20.00 460,- Kč
20.00-22.00 350,- Kč
víkend 290,- Kč

 


 •  

TENISOVÁ ŠKOLA SC PROSEK

 

Kalkulace je pro jednu hodinu na osobu, cena zahrnuje pronájem kurtu, trenéra a míče. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 1.4.2021 do 9.10.2021

 

věk hráče hřáčů ve skupině cena člen TK cena nečlen TK
6 - 17 let 1 550,- Kč 570,- Kč
6 - 17 let 2 300,- Kč 320,- Kč
6 - 17 let 3 240,- Kč 260,- Kč
6 - 17 let 4 190,- Kč 210,- Kč
dospělý     600,- Kč

 

 

 

TENISOVÁ ŠKOLA SC PROSEK - HALOVÁ SEZÓNA

 

Kalkulace je pro jednu hodinu na osobu, cena zahrnuje pronájem krytého kurtu, trenéra a míče. Ceny jsou včetně DPH a jsou platné od 10.10.2021 do 10.4.2022.

 

 

věk hráče hřáčů ve skupině cena člen TK cena nečlen TK
6 - 17 let 1 750,- Kč 780,- Kč
6 - 17 let 2 390,- Kč 420,- Kč
6 - 17 let 3 280,- Kč 310,- Kč
6 - 17 let 4 220,- Kč 250,- Kč
dospělý     790,- Kč

 

 

 

 

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD

  

"Sportovní centrum Prosek"  (dále v textu jen "SCP") 

I. Všeobecná ustanovení

 • 1. Provozní řád a výše vstupného na jednotlivá sportoviště je dohodou mezi majitelem areálu MČ Praha 9 a provozovatelem. Výše vstupného je zakotvena v bodě III.
 • 2. Mimo stanovenou provozní dobu (bod II.) je areál uzavřen a přístup do celého sportovního areálu je nepovolaným osobám zakázán.
 • 3. Hlavní vstup pro návštěvníky SCP je celoročně umístěn z ulice Litoměřická. Druhý vstup je brankou z ulice Litvínovská.
 • 4. Návštěvníci, kteří mají zájem o využití sportovišť se nejprve ohlásí u správce SCP v prostoru recepce, kde budou zaregistrováni.
 • 5. Žáci základní školy Litvínovská užívající sportoviště v rámci hodin tělesné výchovy, nebo v rámci družiny jsou povinni se řídit všemi zde uvedenými pravidly. Odpovědnost za sportující žáky nese jejich vyučující, přip. trenér.
 • 6. K dispozici je společenská místnost (recepce) v provozní budově s rychlým občerstvením pro návštěvníky, sportující i jejich doprovod.
 • 7. Návštěvníci se řídí pokyny správce SCP, všichni jsou povinni zachovávat čistotu a pořádek, je přísně zakázáno poškozovat povrchy sportovišť, oplocení, vybavení a zařízení jednotlivých sportovišť, jejich vstupů, sociálního zázemí apod.
 • 8. Vstup na jednotlivá sportoviště SCP je povolen pouze ve vhodné sportovní obuvi k danému povrchu a řádně očištěnou. Posouzení vhodnosti obuvi je v kompetenci správce SCP. Platí přísný zákaz vstupu v kopačkách jakéhokoliv typu na sportoviště.
 • 9. Na sportovištích a budově SCP platí přísný zákaz kouření.
 • 10. Do prostoru SCP z hygienických důvodů platí zákaz vodění psů a ostatních zvířat.
 • 11. Je zakázáno lézt na areálové oplocení a konstrukce nacházejících se na hřišti a manipulovat s nimi. Výjimkou je horolezecká stěna, dětské prolézačky.
 • 12. V celém areálu je zakázána jízda na kole. Kola se odkládají ve vymezeném prostoru při vstupu do areálu. Provozovatel za odložená kola neručí.
 • 13. V celé areálu je zakázána jízda na in-line bruslích, s vyjímkou in-line dráhy k tomu účelu určené.
 • 14. Na hřiště je vstup povolen pouze otevřenými vstupy/vchody, a to ve vymezenou dobu dle platného rozvrhu. Jakékoli překonávání areálového oplocení i oplocení jednotlivých sportovišť a mantinelů je zakázáno.
 • 15. Pro sportující a návštěvníky jsou k dispozici šatny a sociální zařízení včetně sprch.
 • 16. Lékárnička je umístěna u správce areálu v recepci.
 • 17. Sportovní náčiní je možné zapůjčit u správce SCP dle ceníku. Jakékoliv poškození náčiní či vybavení SCP je povinen návštěvník ihned ohlásit správci areálu a uhradit vzniklou škodu.
 • 18. Hokejbalové hřiště je přístupné pouze pro zletilé osoby, v případě, že hřiště využívají osoby mladší 18-ti let, je nutný doprovod a dohled zletilé osoby.
 •  

II. Provozní doba SCP

 • Provozní doba je denně od 8.00 do 22.00 hod.
 • V době školního vyučování ZŠ Litvínovská probíhá v SCP školní tělovýchova.

III. Ceny vstupného

 • Vstup do do areálu SCP za účelem sportovního vyžití činí 10,- Kč, v případě pronájmu sportoviště se vstupné nehradí a řídí se cenami uvedenými v ceníku.
 • Ceník za užívání jednotlivých sportovišť a pronájmu sportovního náčiní je vyvěšen u správce SCP. Zrušení rezervace sportoviště je nutné učinit nejpozději 24 hodin před jejím začátkem, a to písemně na emailovou adresu info@sportcentrumprosek.cz, v opačném případě je klientovi účtována pokuta ve výši 70 % z ceny řádně neomluvené rezervace.
 • Vstup na sportoviště pro děti do 10 let je povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za ně ručí. Doprovod má vstup zdarma.

IV. Povinnosti návštěvníků

 • Každý návštěvník nebo účastník organizované akce (dále jen návštěvník) je povinen se řídit se tímto provozním řádem a pokyny zachycenými v bodě I. - IV. a dále pokyny pracovníků provozovatele a je povinen si počínat tak, aby nezpůsobil úraz nebo neohrozil sebe nebo další návštěvníky a aby nezpůsobil škodu na zařízení a vybavení sportovního areálu.
 • Návštěvníkům je zakázáno znečišťovat areál odhazováním odpadků nebo vnášením a odkládáním předmětů, které nesouvisejí se sportovní činností.
 • Za ublížení na zdraví nebo způsobení škody na zařízení a vybavení SCP odpovídá návštěvník a v případě jeho nezletilosti jeho zákonný zástupce.
 • Správce SCP je oprávněn vykázat návštěvníka, který závažně porušil nebo přes upozornění dále porušuje tento provozní řád, případně ukončit akci bez nároků návštěvníka na vrácení vstupného nebo vrácení zaplaceného pronájmu.
 • Návštěvníkům je přísně zakázán vstup do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost.
 • V případě možného nebezpečí požáru nebo provozní havárie jsou všichni návštěvníci povinni podle pokynů pracovníka správce opustit okamžitě prostor areálu.
 • Vstup do areálu je zakázán osobám podnapilým nebo jevícím známky požití jiné návykové látky.
 • Na všechna sportoviště je zakázáno brát s sebou jakékoliv skleněné předměty nebo jiné nebezpečné předměty nesouvisející se sportováním nebo sportovní činností.

V. Odpovědnost provozovatele

 • Správce nezajišťuje ve SCP zdravotní dozor. V případě úrazu zavolá správce (podle povahy úrazu) buď pohotovostního lékaře nebo Zdravotnickou záchrannou službu hl. m. Prahy. Návštěvníci jsou povinni správci nahlásit každý úraz nebo drobné poranění, které si způsobí v areálu. Drobná poranění ošetří pracovníci správce na místě. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem do areálu. Vstupem do SCP se zavazuje tento provozní řád dodržovat.

Důležitá telefonní čísla:

 •  
 • Rezervace sportovišť : 601 33 73 93
 • Provozovatel : Václav Duda 602 323 325

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉ ŠKOLY